Reglament d'aplicació Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra
serveis - altres lleis - reglament d'inversió estrangera
Versió en PDF  
Data publicació: 12/09/2012
Número publicació: 044
Any publicació: 24
Data document: 28/08/2012
Organisme: 04. Govern

Sumari: Decret de 28-08-2012 pel qual es modifica el Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
br>

Decret pel qual es modifica el Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra

Exposició de motius

La Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra ha d’influir positivament en el creixement de la productivitat interior del país i en la diversificació de l’economia interior establint un nou marc que ens ha de permetre competir en termes d’igualtat amb les economies veïnes.

El desenvolupament d’aquesta norma s’ha materialitzat amb el Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, que es va aprovar per decret l’1 d’agost del 2012 i va entrar en vigor el 8 d’agost següent.

Davant el dubte de l’existència d’una eventual invasió de competències del Consell General, es deroga l’article 35 del Reglament.

Per motius de seguretat jurídica el Reglament es torna a publicar sencer, amb el benentés que no es reprèn la disposició derogatòria que ja va deixar sense efecte el Decret de modificació del Decret sobre el règim dels procediments i el Registre d’Inversions Estrangeres, del 25 de març del 2009, donat que aquesta norma ha estat convenientment suprimida de l’ordenament jurídic.

El Reglament es redueix a 34 articles, agrupats en sis capítols, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i un annex que detalla els models oficials que s’han d’utilitzar per sol·licitar, declarar i liquidar les inversions estrangeres.

Article únic

S’aprova la modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangeres al Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat l’article 35 del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, aprovat per decret l’1 d’agost del 2012.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.