Reglament d'aplicació Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra
serveis - altres lleis - reglament d'inversió estrangera
Versió en PDF  
Canviar a la modificació del reglament      
Data publicació: 08/08/2012
Número publicació: 038
Any publicació: 24
Data document: 01/08/2012

Organisme: 04. Govern

Sumari: Decret de l’01-08-2012 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra

Exposició de motius

Són diversos els articles de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que faculten de manera expressa el Govern per determinar per la via reglamentària el procediment de tramitació de les sol·licituds d’autorització d’inversió estrangera, així com l’establiment dels models oficials a emprar en els diversos procediments que preveu la norma legal.

El Govern, per manament imperatiu i explícit del legislador segons la disposició final primera de la Llei, ha d’exercir aquesta facultat, i regular les disposicions necessàries per desenvolupar-la; en particular, elaborant els models oficials de sol·licitud d’autorització i de declaració en el Registre d’Inversions Estrangeres.

Per complir aquest manament, s’elabora el Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, que té per objecte desplegar el règim de procediments aplicables a la tramitació de l’autorització prèvia d’inversió, de la declaració i de la liquidació de les inversions estrangeres.

Igualment, es regula el funcionament del Registre d’Inversions Estrangeres, es despleguen les funcions que té encomandes, i s’estableix l’obligació d’inscriure els actes que així disposa la norma legal que desenvolupa.

El Reglament consta de 35 articles, agrupats en sis capítols, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i un annex que detalla els models oficials que s’han d’utilitzar per sol·licitar, declarar i liquidar les inversions estrangeres.

Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret de modificació del Decret sobre el règim dels procediments i el Registre d’Inversions Estrangeres, del 25 de març del 2009.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és establir els procediments aplicables a la tramitació de l’autorització administrativa prèvia, la inscripció i la liquidació de la declaració d’inversió al Registre d’Inversions Estrangeres pel que fa a les operacions relatives a les inversions estrangeres regulades en la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.

Article 2

Models oficials
1. Els models oficials que s’han d’utilitzar per formalitzar la declaració d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra, la seva liquidació al Registre d’Inversions Estrangeres, i també per obtenir l’autorització administrativa prèvia que correspongui, són els següents:
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en participacions d’organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà
Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en immobles
Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera
Declaració d’inversió estrangera
Liquidació d’inversió estrangera
Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d’una inversió estrangera

2. La sol·licitud d’autorització de les inversions per a les quals no hi hagi model oficial específic s’ha d’efectuar mitjançant el model oficial de “Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera”.

Article 3

Procediment d’autorització
1. El procediment per tramitar els expedients d’autorització d’inversió estrangera es regeix per aquest Reglament, en tot el que no estigui especialment previst per la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i pel Codi de l’Administració.

2. Les sol·licituds d’autorització prèvia d’inversió estrangera s’han de presentar al Servei de Tràmits del Govern, que retorna a la persona interessada un document de recepció/ingrés i eleva la sol·licitud al ministeri competent en matèria d’inversió estrangera. La sol·licitud s’ha de presentar degudament signada, juntament amb tots els documents que en cada cas s’especifiquen com a exigibles en la mateixa sol·licitud.

3. Un cop s’ha presentat la sol·licitud d’autorització en forma, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’emetre un informe motivat en el qual es proposi la resolució. L’informe sobre la inversió estrangera projectada ha de contenir:
a) El pronunciament dels organismes encarregats de la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme, d’acord amb les disposicions de l’article 2.1 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
b) En funció de la inversió que es proposa, i atenent els factors objectius establerts en l’article 2.2 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, el servei competent en matèria d’inversió estrangera ha d’avaluar si la inversió pot perjudicar l’exercici del poder públic, la sobirania i la seguretat nacional, l’ordre públic i econòmic, el medi ambient, la salut pública o l’interès general, o en el cas d’inversions directes relacionades amb mercaderies sensibles, definides a la Llei de control de mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999, tenint en compte els efectes que la inversió pot tenir sobre la lliure competència, el mercat de treball i l’equilibri dels recursos públics.

4. Per elaborar l’informe el servei que avaluï la inversió pot requerir la col·laboració d’altres serveis i departaments de l’Administració general. Així, en els processos d’autorització prèvia d’inversió estrangera associats a la participació en entitats bancàries o financeres andorranes i en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, el ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de requerir un informe preceptiu a l’INAF, que l’ha d’elaborar i trametre al dit ministeri en el termini de set (7) dies hàbils des de la data del requeriment.

5. El ministeri competent en matèria d’inversió estrangera disposa d’un termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud al Servei de Tràmits, per resoldre motivadament la sol·licitud, llevat que decideixi prorrogar la decisió, per un termini que no pot excedir quinze dies, i comunicar-ho expressament a la persona interessada a través d’un mitjà fefaent. Es considera com a mitjà fefaent de la notificació als efectes d’aquest Reglament la comunicació a través d’un correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica que figura en la sol·licitud d’autorització amb l’acord de la persona sol·licitant.

6. Transcorregut el termini de resolució indicat anteriorment, inclòs el de la pròrroga, sense que s’hagi adoptat una resolució expressa, l’autorització s’entén en tot cas concedida.

7. Les inversions estrangeres sotmeses a autorització administrativa prèvia s’han d’efectuar dins del termini que específicament assenyali l’autorització o, si no n’hi ha, en el de sis (6) mesos a comptar de la data de la notificació de l’autorització, llevat que la persona interessada hagi obtingut una pròrroga sol·licitada mitjançant un imprès de sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera acompanyat de la còpia de l’autorització atorgada. Transcorregut el termini mencionat, inclòs el de la pròrroga, si escau, sense que s’hagi efectuat la inversió, l’autorització s’entén caducada.

Article 4

Formalització
1. Les inversions directes, les inversions en immobles i les altres formes d’inversió s’han de formalitzar en document públic autoritzat per un notari andorrà, i s’hi ha d’aportar la documentació preceptiva que així s’estableix en aquest Reglament, així com en els models oficials de sol·licitud.

2. Per formalitzar la inversió estrangera de què es tracti, el notari que autoritzi el document públic ha d’exigir al titular adquirent els documents justificatius d’haver obtingut l’autorització necessària per efectuar la inversió, de conformitat amb la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i amb el que es disposa en aquest Reglament, i també la justificació del mitjà de pagament, segons l’article 4 de la mateixa Llei.

3. En el cas que el titular de la inversió no aporti la resolució favorable d’autorització d’inversió estrangera, el titular de la inversió ha de sol·licitar al Registre d’Inversions Estrangeres un certificat mitjançant el model oficial de “Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d’una inversió estrangera”.
El ministeri competent emet el certificat en el termini d’un (1) dia hàbil, a comptar de l’endemà de la presentació de la dita sol·licitud a Tràmits, al que adjunta una còpia conforme a l’original de la corresponent sol·licitud d’autorització sobre la que s’ha produït el silenci.

4. En el cas d’inversions estrangeres realitzades per societats andorranes amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot en el percentatge que estableix l’article 1.1.c) de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, aquestes societats han de manifestar aquesta condició al notari autoritzant i aportar una certificació de la mateixa societat inversora justificativa de la participació estrangera en el seu capital.

5. Les sucursals o els altres tipus d’establiments permanents a Andorra de persones no residents que efectuïn inversions estrangeres han d’exhibir al notari autoritzant el document públic atorgat davant del notari andorrà en què constin les dades corresponents a la seva constitució o un certificat d’inscripció en el Registre de Societats Mercantils.

Article 5

Procediment de declaració d’inversió i de liquidació
1. Les inversions estrangeres altres que les inversions en cartera i la seva liquidació s’han de declarar al Registre d’Inversions Estrangeres, d’acord amb el procediment que per a cada cas s’estableix en aquest Reglament.

2. El model oficial de declaració al Registre d’Inversions Estrangeres l’ha de lliurar el declarant, omplert i signat, al notari autoritzant abans de formalitzar la inversió.

3. El model oficial de declaració al Registre d’Inversions Estrangeres s’ha de presentar en quatre (4) exemplars: 1. Per a l’Administració; 2. Per retornar al notari autoritzant; 3. Per retornar al titular de la inversió; 4. Còpia.

4. El notari autoritzant, una vegada formalitzada la inversió, ha de diligenciar el model oficial de declaració i ha de retenir l’exemplar 4, que ha d’incorporar al protocol. El notari autoritzant i el titular de la inversió estrangera han de remetre els tres exemplars restants al Registre d’Inversions Estrangeres, en el termini màxim de quinze dies (15) hàbils a comptar de la data de formalització de la inversió. El Registre d’Inversions Estrangeres ha de retornar al notari l’exemplar 2, diligenciat, com a constància de l’acte registral, i al titular de la inversió l’exemplar 3, també diligenciat, que serveix de prova que s’ha declarat i s’ha inscrit la inversió o la seva liquidació.

5. Quan es tracti d’una liquidació, el titular ha d’exhibir, com a requisit necessari per formalitzar la liquidació, l’exemplar que té del model oficial de la declaració corresponent a la inversió o bé la certificació acreditativa de la inscripció de la inversió al Registre d’Inversions Estrangeres, en cas d’haver extraviat el model oficial de declaració o que no hi hagi model oficial. El notari, un cop confrontades les dades relatives a la inversió i a la seva liquidació, ha de diligenciar el model oficial de “Liquidació d’inversió estrangera” i trametre’l al Registre d’Inversions Estrangeres d’acord amb el que estableix l’apartat anterior.

6. Cada inversió directa successiva que realitzi un mateix titular en la mateixa institució l’obliga a formular una nova declaració en els termes previstos en aquest Reglament. En cas de superar el llindar previst en l’article 10.1 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, cal obtenir l’autorització prèvia que correspon.

7. En cas que la declaració de la inversió o de la seva liquidació s’efectuï per adquisició o pèrdua de la residència a Andorra, el titular ha d’omplir el model oficial corresponent, i lliurar-lo al Servei de Tràmits perquè sigui tramitat pel Registre d’Inversions Estrangeres, en el termini de quinze (15) dies a comptar de la data en què pugui acreditar la nova residència. L’acreditació de la nova residència ha d’anar acompanyada de la declaració d’inversió corresponent o de la seva liquidació.

Capítol segon. Inversions directes

Article 6

Autorització
1. Les sol·licituds d’autorització per efectuar les inversions estrangeres directes previstes a l’article 10 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, s’han de presentar en el model oficial de “Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa”.

2. Les inversions directes consistents en una participació directa o indirecta, inferior o igual al 10% del capital social o dels drets de vot de societats andorranes, i les transmissions de participacions o drets de vot d’una societat andorrana per causa de mort, no requereixen autorització prèvia, i s’hi aplica l’article 5 d’aquest Reglament.

3. Al model oficial de sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació que en cada cas s’hi indiqui.

4. El procediment de tramitació dels expedients de les inversions estrangeres directes sotmesos a autorització administrativa prèvia és el que estableix l’article 3 d’aquest Reglament.

5. Per a les inversions directes que vulguin efectuar les entitats de crèdit o financeres estrangeres, el ministeri competent en matèria d’inversió estrangera ha de requerir un informe preceptiu a l’INAF, que l’ha d’elaborar i trametre al dit ministeri en el termini de set (7) dies hàbils des de la data del requeriment.

Article 7

Declaració d’inversió
1. Les inversions estrangeres directes previstes a l’article 10 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra s’han de declarar al Registre d’Inversions Estrangeres mitjançant el model oficial de “Declaració d’inversió estrangera”, que s’ha de tramitar d’acord amb el que estableix l’article 5 d’aquest Reglament.

2. En els casos de drets de subscripció d’accions o participacions socials, obligacions convertibles en accions o participacions i d’altres anàlegs, que per la seva naturalesa atorguin el dret a participar en el capital de societats andorranes, la declaració en el model oficial s’ha de realitzar en el moment en el qual es produeixi l’adquisició efectiva de les accions o participacions socials derivada de l’exercici dels drets compresos en els instruments mencionats, i ha de reflectir l’operació d’adquisició en el seu conjunt.

3. S’ha d’omplir un sol model oficial per cada operació d’inversió referida a un mateix titular, societat andorrana, sucursal o altres tipus d’establiments permanents al Principat objecte d’inversió. Cada inversió successiva que efectuï un mateix titular en la mateixa societat andorrana, sucursal o altres tipus d’establiments permanents al Principat l’obliga a formalitzar una nova declaració mitjançant el model oficial.

Article 8

Liquidació
1. El titular d’una inversió estrangera directa que pretengui fer-ne la liquidació total o parcial ha de presentar davant del notari andorrà que intervingui en l’operació el model oficial de “Liquidació d’inversió estrangera” degudament emplenat. Igualment, com a requisit necessari per formalitzar la liquidació de la inversió, ha d’exhibir el model oficial de “Declaració d’inversió estrangera”, corresponent a la declaració de la inversió que es liquida, o la certificació del Registre d’Inversions Estrangeres que acrediti que la inversió s’ha registrat.

2. En el cas de desinversions (o liquidacions) parcials d’inversions estrangeres declarades mitjançant un o diversos models oficials de “Declaració d’inversió estrangera”, s’han de formalitzar tants models oficials de “Liquidació d’inversió estrangera” referits a un model oficial de “Declaració d’inversió estrangera” com siguin necessaris.

Capítol tercer. Inversions en participacions d’organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà

Article 9

Autorització
1. Les sol·licituds d’autorització per dur a terme les inversions estrangeres en participacions en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà previstos en el paràgraf segon de l’article 12 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra s’han de presentar en el model oficial de “Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà”.

2. El procediment de tramitació dels expedients de les inversions estrangeres en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà sotmeses a autorització administrativa prèvia és el que estableix l’article 3 d’aquest Reglament.

Article 10

Formalització, declaració d’inversió i liquidació
1. Les inversions estrangeres en participacions en organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà no incloses en el paràgraf segon de l’article 12 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra no estan subjectes a l’obligació de formalització en document públic davant de notari andorrà, ni als deures de declaració ni de liquidació de la inversió.

2. Per formalitzar la subscripció de participacions d’inversors estrangers, la societat gestora de l’organisme d’inversió col·lectiva de dret andorrà o el seu consell d’administració en el cas de tractar-se d’una societat d’inversió que no ha delegat la gestió dels seus actius a una altra societat, ha d’exigir al titular adquirent els documents justificatius d’haver obtingut l’autorització necessària per efectuar la inversió, de conformitat amb la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i amb el que es disposa en aquest Reglament.

3. En cas que el titular de la inversió no aporti la resolució favorable d’autorització d’inversió estrangera, el titular de la inversió ha de sol·licitar al Registre d’Inversions Estrangeres un certificat mitjançant el model oficial de “Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d’una inversió estrangera”.

El Registre d’Inversions Estrangeres emet el certificat en el termini d’un (1) dia hàbil, a comptar de l’endemà de la presentació de la dita sol·licitud a Tràmits, al que adjunta una còpia conforme a l’original de la corresponent sol·licitud d’autorització sobre la que s’ha produït el silenci.

Capítol quart. Inversions en immobles

Article 11

Autorització
1. Les sol·licituds d’autorització per efectuar les inversions estrangeres en immobles previstes a l’article 13 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra s’han de presentar en el model oficial de “Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera en immobles”.

2. Al model oficial de sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació que s’hi indiqui.

3. El procediment de tramitació dels expedients de les inversions estrangeres en immobles sotmesos a autorització administrativa prèvia és el que estableix l’article 3 d’aquest Reglament.

Article 12

Declaració d’inversió
1. Les inversions estrangeres en immobles previstes a l’article 13 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra s’han de declarar al Registre d’Inversions Estrangeres mitjançant el model oficial de “Declaració d’inversió estrangera”.

2. Es pot utilitzar un sol model oficial quan es formalitzin en acte simultani i en un únic document autoritzat per un notari andorrà inversions i desinversions efectuades per un mateix titular, una comunitat de titulars de béns immobles d’igual naturalesa, destinació i localitat.

3. En cas de transmissió d’immobles entre no-residents s’ha de formalitzar simultàniament el model oficial previst en l’article “Declaració d’inversió estrangera”, que ha d’omplir l’adquirent, i un model oficial de “Liquidació d’inversió estrangera”, que ha d’omplir el transmitent.

4. Quan el titular de la inversió estrangera lliuri quantitats a compte, bé directament a un promotor, bé a un cessionari, per adquirir immobles en construcció, no s’ha d’omplir el model oficial de “Declaració d’inversió estrangera” fins que s’atorgui l’escriptura notarial d’adquisició.

5. Quan l’adquisició d’immobles es produeixi com a conseqüència de l’exercici d’un dret d’opció de compra, la declaració en el model oficial de “Declaració d’inversió estrangera” s’ha d’efectuar en el moment d’adquirir els immobles.

Article 13

Liquidació
1. La persona titular d’una inversió estrangera en immobles que en pretengui la liquidació total o parcial ha de presentar davant del notari andorrà que intervingui en l’operació el model oficial de “Liquidació d’inversió estrangera” degudament omplert. Igualment, com a requisit necessari per formalitzar la liquidació de la inversió, ha d’exhibir el model oficial de “Declaració d’inversió estrangera”, corresponent a la declaració de la inversió que es liquida, o la certificació del Registre d’Inversions Estrangeres que acrediti que la inversió està registrada.

2. En el cas de desinversions parcials, bé per canvi d’un o diversos dels titulars d’una propietat indivisa, bé per transmissió de part dels immobles declarats en un mateix model oficial, s’ha de declarar al Registre d’Inversions Estrangeres la desinversió parcial.

Capítol cinquè. Altres formes d’inversió

Article 14

Autorització
1. Les sol·licituds d’autorització per dur a terme les altres formes d’inversió estrangera previstes als articles 15 i 16 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra s’han de presentar mitjançant el model oficial de “Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera” en el qual s’exposin les dades relatives a la constitució, la formalització o la participació en les entitats o els patrimonis enumerats en el primer article referit.

2. Al model oficial de sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació que justifiqui la inversió. La sol·licitud ha d’incloure, en cada cas, la descripció de l’objecte de la institució andorrana que s’ha de constituir, formalitzar o en la qual es pretén participar; així com la identificació dels socis o partícips en la institució andorrana, amb especificació de l’activitat o l’objecte de cadascun.

3. El procediment de tramitació dels expedients de les altres formes d’inversió estrangera sotmesos a autorització administrativa prèvia és el que estableix l’article 3 d’aquest Reglament.

Article 15

Declaració d’inversió o de liquidació
1. Les altres formes d’inversió estrangera previstes a l’article 15 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra s’han de declarar al Registre d’Inversions Estrangeres, mitjançant un document públic autoritzat per un notari andorrà, segons el procediment establert en l’article 5 d’aquest Reglament.

2. El titular d’un altre tipus d’inversió estrangera declarada en la forma prevista a l’apartat anterior que en pretengui la liquidació total o parcial ha de formalitzar aquesta liquidació davant de notari andorrà per declarar-la al Registre d’Inversions Estrangeres.

3. En el cas de les desinversions parcials, s’han de formalitzar tantes escriptures referides a una mateixa declaració de la inversió estrangera com siguin necessàries.

4. Constitueix un requisit necessari per formalitzar la liquidació de la inversió el fet que l’inversor exhibeixi davant del notari el model oficial de “Declaració d’Inversió Estrangera” del Registre d’Inversions Estrangeres mitjançant el qual es va notificar la inscripció de la inversió en aquest Registre. El notari, un cop confrontades les dades relatives a la declaració de la inversió i a la seva liquidació, ha de formalitzar la liquidació de la inversió.

5. El notari o la persona titular de la inversió que es liquida, si escau, ha de remetre una còpia simple de l’escriptura pública o del document privat degudament intervingut per aquest notari al Registre d’Inversions Estrangeres en el termini màxim de quinze (15) dies naturals a comptar de la data de formalització de la desinversió.

6. Un cop rebuda, el Registre d’Inversions Estrangeres ha de notificar al notari i al titular de la inversió la inscripció corresponent de la liquidació de la inversió en aquest Registre.

Capítol sisè. El Registre d’Inversions Estrangeres

Article 16

Organització
1. Les funcions registrals establertes a la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, s’efectuen mitjançant el Registre d’Inversions Estrangeres com a òrgan de l’Administració adscrit al ministeri encarregat de l’economia.

2. El Registre d’Inversions Estrangeres té caràcter unitari per a tot el territori nacional i la seva seu s’estableix a Andorra la Vella.

Article 17

Funcions
El Registre d’Inversions Estrangeres exerceix les funcions següents:
a) Inscriure els actes que estableixen la Llei i aquest Reglament.
b) Certificar els actes inscrits.
c) Elaborar les estadístiques relatives a la inversió estrangera.

Article 18

Sistema
1. El Registre d’Inversions Estrangeres s’ha de portar pel sistema de full personal, de forma que a cada titular de la inversió estrangera se li ha d’atribuir un full personal, al qual s’ha d’assignar un número.

2. El full personal s’ha d’obrir en practicar la primera inscripció de declaració, i ha de disposar dels annexos o folis que siguin necessaris, numerats correlativament, en els quals es practiquen els assentaments corresponents.

3. El sistema de full personal es porta a terme en la forma prevista en l’article 24 d’aquest Reglament.

Article 19

Obligatorietat
La inscripció en el Registre d’Inversions Estrangeres dels actes que estableix la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i aquest Reglament té caràcter obligatori, tret dels casos en què es disposi el contrari.

Article 20

Prioritat
1. Quan s’hagin d’inscriure actes que facin referència a altres actes susceptibles d’inscripció al Registre d’Inversions Estrangeres, és un requisit imprescindible la inscripció prèvia d’aquests darrers.

2. Els actes amb data igual o anterior a altres actes ja inscrits no es poden inscriure quan continguin actes contraris o incompatibles amb aquests actes ja inscrits.

Article 21

Tracte successiu
La persona encarregada del Registre no pot inscriure cap assentament referent a inversions estrangeres que tinguin pendents de fer inscripcions obligatòries, fins que regularitzin la seva situació registral.

Article 22

Efectes
La inscripció en el Registre d’Inversions Estrangeres no atorga altres drets que els que s’estableixen en la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, ni convalida els actes i els contractes que siguin nuls d’acord amb el que preveu la mateixa Llei.

Article 23

Certificació dels actes
1. La certificació és l’únic mitjà per acreditar fefaentment el contingut dels assentaments del Registre esmentat o bé dels documents arxivats o dipositats al Registre.

2. La facultat de certificar correspon a la persona encarregada del Registre. Quan la certificació és literal, es pot autoritzar la utilització de fotocòpies o qualsevol altre mitjà mecànic de reproducció.

3. Les certificacions s’han de demanar presentant una sol·licitud d’acord amb els requisits dels articles 109 a 112 del Codi de l’Administració. Les certificacions sol·licitades per autoritats judicials o administratives s’han d’estendre o iniciar en el mateix document en què se sol·licita.

4. El termini màxim per estendre les certificacions dels actes inscrits és de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’ha presentat la sol·licitud, i les certificacions les ha de signar la persona encarregada del Registre.

Article 24

Llibres
1. El Registre d’Inversions Estrangeres ha de portar un llibre diari o de presentació i un llibre d’inscripcions per a la pràctica dels assentaments que corresponguin.

2. Els llibres del Registre poden estar formats per fulls mòbils o llibres enquadernats i foliats, o bé poden ser en suport informàtic, però en tots els casos han d’estar numerats correlativament.

Article 25

Contingut
1. En el Llibre diari o de presentació s’han de recollir les dades sobre qualsevol document presentat al Registre que sigui susceptible d’inscripció.

2. En el Llibre d’inscripcions s’han de fer constar les dades següents relatives als titulars de les inversions:
a) Dades personals d’identificació de la persona física o jurídica titular de la inversió. En el cas d’organismes d’inversió col·lectiva hi han de figurar les entitats gestores que sol·licitin l’autorització per assolir els percentatges previstos en el paràgraf segon de l’article 12 de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.
b) Tipus d’inversió: inversió directa, organismes d’inversió col·lectiva, inversió en immobles o altres tipus d’inversió.
c) Via d’accés a la inversió: autorització, declaració, declaració per causa de mort o declaració per canvi de residència.
d) Denominació social de la societat en la qual es participa i percentatge de les participacions o els drets que directament o indirectament s’hi assoleixen.
e) Si escau, la declaració de constitució o d’ampliació de sucursals o altres tipus d’establiments que es vulguin desplegar.
f) Si escau, la declaració de modificació de l’objecte social de la societat participada, de l’augment del capital social, sempre que no sigui amb càrrec a reserves voluntàries, de l’increment del percentatge de participació o de la modificació de qualsevol condició que l’autorització hagi imposat.
g) En el cas d’organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, nombre de participacions que es preveu posar a disposició d’inversors estrangers i valor total del seu actiu i percentatges de participacions en societats andorranes i/o immobles situats al Principat d’Andorra, o de drets reals sobre aquests immobles, exclosos els de garantia.
h) En el cas d’inversions en immobles, dades identificatives de l’immoble o els immobles adquirits, i ús a què es destinen. Si escau, relació d’altres drets reals adquirits.
i) En el cas d’altres formes d’inversió, detall de les característiques de la inversió, el percentatge i el valor econòmic de la participació.
j) La transmissió per qualsevol títol de les participacions autoritzades o declarades.
f) La cancel·lació de la inversió estrangera.

Article 26

Classes
En els llibres del Registre es practiquen les classes d’assentaments següents: presentació, inscripcions, cancel·lació i notes marginals.

Article 27

Contingut
1. En els assentaments s’ha de recollir l’acte objecte d’inscripció amb el detall de la natura del document que s’ha d’inscriure, la data i el lloc del document o els documents i les dades de la seva autorització o expedició, així com el nom de les persones que hi intervenen.

2. També s’ha de recollir el número de l’assentament, la data de l’assentament i la signatura de la persona encarregada del Registre.

3. Els espais en blanc dels assentaments s’han d’inutilitzar amb una ratlla.

4. Els assentaments s’han de practicar seguint un ordre correlatiu, i a l’efecte de no repetir dades o altres circumstàncies ja inscrites es poden substituir per simples referències.

Article 28

Errors
1. Es considera un error material inscriure unes paraules en lloc d’unes altres, ometre alguna paraula en la redacció de l’assentament o equivocar-se en els noms propis o les quantitats sense que canviï el sentit general de la inscripció o l’assentament ni cap dels seus conceptes.

2. L’error de concepte o conceptual es produeix quan a l’hora de fer la inscripció se n’alteri o se’n variï el veritable sentit, i es dedueix dels seus elements i de la seva correcta configuració jurídica diferent de la inscripció feta.

Article 29

Rectificació d’errors materials
1. Els errors materials comesos en alguna inscripció, anotació o cancel·lació no es poden salvar amb esmenes, guixades o taques, ni amb ratllades ni per qualsevol altre mitjà que no sigui un assentament nou.

2. El nou assentament de rectificació ha de tenir un número nou i ha d’indicar la referència a l’assentament i la línia on s’ha comès l’equivocació o l’omissió, les paraules errònies, l’expressió de les paraules que substitueixen les errades o que supleixen l’omissió, la declaració d’haver quedat esmenat l’assentament primitiu, el lloc, la data i la signatura de la persona encarregada del Registre.

Article 30

Rectificació d’errors de concepte
Per rectificar errors de concepte s’ha d’estendre un nou assentament en els mateixos termes que en el cas d’un error material, però s’ha d’esmentar tot el concepte que s’hagi d’esmenar amb la indicació “Concepte equivocat”.

Article 31


Rectificació de notes marginals
La rectificació de notes marginals s’ha d’estendre al més a prop possible de les rectificades.

Article 32

Conseqüències de la rectificació
1. Una vegada rectificada una inscripció, una anotació o una cancel·lació, també s’han de rectificar la resta d’assentaments relatius a les matèries, encara que es trobin en altres llibres, si també estan errats. Aquesta rectificació s’ha de fer mitjançant l’extensió de l’anotació marginal corresponent.

2. Sempre que s’hagi rectificat una inscripció, una anotació marginal, una cancel·lació o un assentament de presentació, s’ha d’estendre al marge de l’assentament errat una referència suficient del nou assentament.

3. La manca de signatura de la persona encarregada del Registre en algun assentament o nota marginal s’ha d’esmenar mitjançant l’extensió al marge de l’assentament afectat o a continuació, si es tracta d’una anotació marginal, d’una altra anotació marginal que expressi el motiu de la manca de signatura.

Article 33

Règim
Per a la inscripció dels actes que s’han d’inscriure obligatòriament al Registre d’Inversions Estrangeres és aplicable el procediment general establert en el Codi de l’Administració, amb les indicacions establertes en aquest Reglament.

Article 34

Termini
1. El termini per practicar la inscripció és d’un mes a comptar de la presentació en el Registre de la sol·licitud i la documentació que s’indiquen en cada cas.

2. Un cop transcorregut el termini sense que hi hagi resolució expressa, la sol·licitud s’entén estimada per silenci.

Article 35

Accés al Registre
1. El Registre d’Inversions Estrangeres no és públic. No es pot proporcionar informació a terceres persones en relació amb les inscripcions registrals.

2. Només pot consultar el Registre o, si escau, sol·licitar certificacions registrals qui acrediti fefaentment la seva personalitat o el caràcter d’apoderat de l’inversor estranger, respecte a les inscripcions registrals del subjecte o l’entitat sol·licitant.

Disposició addicional primera

S’autoritza el ministeri competent en matèria d’inversió estrangera a actualitzar els annexos d’aquest Reglament, mitjançant la publicació de l’ordre ministerial corresponent.

Disposició addicional segona

1. Les entitats bancàries andorranes faciliten al ministeri encarregat de les finances, amb una periodicitat trimestral, informació sobre els moviments d’entrada i de sortida de capitals que tinguin relació amb les inversions estrangeres al Principat d’Andorra, segons s’especifica en l’apartat 2.

2. Les entitats bancàries andorranes han d’aportar la informació descrita en l’apartat anterior en base agregada, amb especificació del país d’origen, el país de destí i l’import del moviment.

3. Les entitats bancàries faciliten la informació referida mitjançant una llista en format electrònic i en el decurs dels 15 dies naturals següents a la finalització del trimestre.

4. El ministeri encarregat de les finances establirà, mitjançant ordre ministerial, el model de presentació de la referida informació en format electrònic.

Disposició transitòria

1. Les situacions individuals d’inversió descrites en l’apartat 1 de la disposició transitòria de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, s’han de declarar en el Registre d’Inversions Estrangeres mitjançant el model oficial “Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera”.

2. Les inversions estrangeres descrites en l’apartat 2 de la disposició transitòria de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, s’han de declarar en el Registre d’Inversions Estrangeres en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor de la dita Llei, mitjançant el model oficial “Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera”.

3. Les inversions estrangeres descrites en l’apartat 3 de la disposició transitòria de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, s’han de declarar en el Registre d’Inversions Estrangeres en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor de la dita Llei, mitjançant el model oficial “Sol·licitud d’autorització d’altres formes d’inversió estrangera”.

4. Les sol·licituds referides en els apartats anteriors d’aquesta disposició han de contenir totes les dades relatives a la inversió i s’inscriuen en el Registre d’Inversions Estrangeres amb la data d’efecte corresponent a la de l’adquisició respectiva.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 1 d’agost del 2012

Antoni Martí Petit
Cap de Govern