Nomenament dels Notaris
serveis - decret de nomenament dels Notaris
Versió en PDF  
Data publicació: 08/07/1998
Número publicació: 33
Any publicació: 10
Data document: 02/07/1998
Organisme: 04. Govern

Sumari: Decret de 2-7-98 pel qual publica la relació de les persones que han estat nomenades notaris.

Decret

El cap de Govern del Principat d'Andorra,
Vista la Llei del notariat, de data 28 de novembre de 1996,
Vist el Reglament general del notariat, de data 20 de febrer de 1998,
Vist l'edicte pel qual es fa pública la convocatòria per al reclutament de notaris, de data 12 de març de 1998, publicat al BOPA núm. 12, any 10, de data 18 de març de 1998,
En virtut del concurs oposició per al reclutament de notaris, efectuat els dies 30 de juny i 1 de juliol de 1998,

Decreto

Nomenar Notaris del Principat d'Andorra les persones que es relacionen a continuació:
Que hauran de prestar jurament o promesa davant meu en el moment en què els convoqui.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Andorra la Vella, 2 de juliol de 1998

Marc Forné Molné
Cap de Govern