Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)
serveis - taxes i impostos - modificació llei de l'ITP
Versió en PDF  
Data publicació: 12/05/2004
Número publicació: 029
Any publicació: 16
Data document: 14/04/2004
Organisme: 01.2. Lleis
Sumari: Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.


Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d'abril del 2004 ha aprovat la següent:
llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Exposició de motius

L'article 4 de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, declara exemptes de l'aplicació de l'impost les constitucions i transmissions de drets reals sobre béns immobles realitzades en favor del Consell General, el Govern, els comuns i els quarts, però no reconeix expressament l'exempció de les transmissions i constitucions de drets reals sobre els béns immobles realitzades en favor dels coprínceps.

Atès que els coprínceps s'institueixen com a cap de l'Estat i màxims representants del poble andorrà (article 43 de la Constitució), es considera necessari modificar l'apartat 1 de l'article 4, i exemptar de forma expressa les constitucions i transmissions de drets reals sobre béns immobles realitzades en favor dels coprínceps com a cap de l'Estat.

Article únic

Es modifica la redacció de l'apartat 1 de l'article 4 de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, que queda redactat de la manera següent:
1. Resten exemptes de l'impost les transmissions i constitucions de drets reals de béns immobles realitzades en favor dels coprínceps en qualitat de cap de l'Estat, el Consell General, el Govern, els comuns i els quarts, així com aquelles que s'efectuïn pels administrats per a la reparcel·lació dels terrenys de la seva propietat que hagin quedat continguts en una unitat d'actuació definida en els plans d'urbanisme parroquials, tot en aplicació de les disposicions de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme i dels reglaments que la desenvolupin.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 14 d'abril del 2004
Francesc Areny Casal
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Jacques Chirac
Joan Enric Vives Sicília
President de la República Francesa
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra
Copríncep d'Andorra