Impost sobre les Plusvàlues de Transmissions Patrimonials (PLV)
serveis - taxes i impostos - modificació de la llei de la Plusvàlua
Versió en PDF  
Data publicació: 27/10/2008
Número publicació: 077
Any publicació: 20
Data document: 03/10/2008
Organisme: 01.2. Lleis
Sumari: Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.


Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 d'octubre del 2008 ha aprovat la següent:
Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Exposició de motius

L'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries va ser aprovat per la Llei 21/2006, del 14 de desembre. Des de la seva entrada en vigor, han anat sorgint algunes qüestions que convé adequar i revisar.

Aquesta Llei, consta d'un article únic, que modifica dos articles i la disposició addicional primera de la Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries, i d'una disposició final que estableix la seva entrada en vigor.

Article únic

S'introdueixen les modificacions següents a la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries:
1. S'afegeix un nou apartat 4 a l'article 3, "Fet generador", en els termes següents:
"4. No estan subjectes les transmissions, cessions o constitucions de drets reals que tinguin per objecte béns immobles el títol adquisitiu documentat en instrument públic dels quals sigui anterior a deu anys.".
2. Es modifica l'article 9 "Tipus de gravamen" que queda redactat de la forma següent:
"Article 9
Tipus de gravamen
S'estableixen els tipus de gravamen següents, en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l'obligat tributari:
a) Un tipus del 15% fins a un any.
b) Un tipus del 14% entre un any i un dia i fins a 2 anys.
c) Un tipus del 13% entre 2 anys i un dia i fins a 3 anys.
d) Un tipus del 12% entre 3 anys i un dia i fins a 4 anys.
e) Un tipus del 10% entre 4 anys i un dia i fins a 5 anys.
f) Un tipus del 8% entre 5 anys i un dia i fins a 6 anys.
g) Un tipus del 6% entre 6 anys i un dia i fins a 7 anys.
h) Un tipus del 4% entre 7 anys i un dia i fins a 8 anys.
i) Un tipus del 2% entre 8 anys i un dia i fins a 9 anys.
j) Un tipus de l'1% entre 9 anys i 1 dia i fins a 10 anys.
El nombre d'anys es determina de data a data, ajustant-lo per excés, en què l'immoble o dret hagi estat propietat de l'obligat tributari. A aquests efectes, les inversions computen amb la mateixa antiguitat que l'immoble.".
3. Es modifica la disposició addicional primera en els termes següents:
"Disposició addicional primera
El valor d'adquisició previst a l'apartat 5 de l'article 8 s'actualitza multiplicant-lo pels coeficients d'actualització següents, determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l'obligat tributari:
a) 1,03 per l'any 2007
b) 1,06 per l'any 2006
c) 1,09 per l'any 2005
d) 1,12 per l'any 2004
e) 1,16 per l'any 2003
f) 1,19 per l'any 2002
g) 1,23 per l'any 2001
h) 1,27 per l'any 2000
i) 1,30 per l'any 1999
j) 1,34 per l'any 1998.".

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 3 d'octubre del 2008
Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Joan Enric Vives Sicília
Nicolas Sarkozy
Bisbe d'Urgell
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra
Copríncep d'Andorra