Llei 29/2012 de modificació de la Llei 11/2012 de l'Impost General Indirecte
serveis - altres lleis - llei d'impost general indirecte
Versió en PDF  
Data publicació: 21/11/2012
Número publicació: 057
Any publicació: 24
Data document: 18/10/2012
Organisme: 01.2. Lleis
Sumari: Llei 29/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Llei 29/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:

llei 29/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Exposició de motius

L’aprovació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte suposa una fita important en el procés de reforma fiscal en què es troba immers el Principat d’Andorra, i té una rellevància molt important tant en la seva economia interna com en les seves relacions internacionals. Tanmateix, des que es va aprovar s’hi han detectat algunes deficiències tècniques que convé esmenar per garantir un funcionament correcte i eficient en el tribut.

A banda d’aquestes modificacions, aquest Projecte de llei de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte introdueix dos canvis significatius.

El primer canvi ha de permetre que, reglamentàriament, es pugui determinar per a quines operacions es pot realitzar el trasllat de l’impost sense consignar separadament la quota repercutida de la base de tributació. Aquest canvi simplifica el trasllat de l’impost en determinades operacions sempre que l’entrega de béns o la prestació de serveis s’efectua a consumidors finals que no són empresaris i professionals.

El segon canvi important, que pot tenir un impacte econòmic significatiu, estableix la possibilitat de deducció de l’impost de mercaderies indirecte (IMI) i l’impost indirecte sobre les activitats econòmiques (IAC) suportats en relació amb les existències que es posseeixin a la data d’entrada en vigor de l’impost. La introducció d’aquesta modificació pretén millorar la neutralitat de l’impost en el moment que entri en vigor.

Aquesta Llei es compon de 9 articles i una disposició final.

Article 1

Es modifica l’apartat segon de l’article 55 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent:
“2. El trasllat de l’impost s’ha d’efectuar mitjançant una factura o un document substitutiu, en les condicions i els requisits que s’estableixin reglamentàriament.
A aquest efecte, la quota repercutida es consigna separadament de la base de tributació, fins i tot en els casos de preus fixats administrativament, amb la indicació del tipus de gravamen.
S’exceptuen del que disposen els paràgrafs anteriors d’aquest apartat les operacions que es determinin reglamentàriament.”

Article 2

Es modifica el primer paràgraf de l’article 59 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent:
“El tipus de gravamen superreduït és del 0% i s’aplica només a les operacions següents:”

Article 3

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 59 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent:
“El tipus superreduït s’estén a les prestacions de serveis directament relacionades amb els serveis descrits anteriorment, realitzades per les mateixes empreses docents o educatives que presten els serveis mencionats o per entitats o associacions de caràcter no lucratiu.”

Article 4

Es modifica l’apartat 3 de l’article 70 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent:
“3. Els empresaris o els professionals que no tinguin dret a la devolució de l’impost d’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 73 tenen el dret a la devolució del saldo al seu favor seguint el procediment general de devolució aplicable als empresaris o als professionals establerts en l’àmbit territorial de l’impost.”

Article 5

Es modifica l’apartat 2 de l’article 74 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent: “2. L’obligat tributari que es vulgui acollir a aquest règim ho ha de sol·licitar al ministeri encarregat de les finances abans de finalitzar l’any anterior en què hagi de tenir efecte. Una vegada hagi optat pel règim, s’hi ha de mantenir durant un termini mínim de tres anys, i per sol·licitar-ne la baixa cal que hi renunciï comunicant-ho al ministeri encarregat de les finances abans de la finalització de l’any anterior en què hagi de tenir efecte.
En cas de nous empresaris o entitats de nova creació, l’opció d’acolliment a aquest règim s’ha de fer durant el mes següent a l’inici de les activitats.”

Article 6

Es modifica l’apartat 1 de l’article 75 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent:
“1. La determinació de la quota de liquidació es calcula per la diferència entre la suma de les quotes repercutides en el període de liquidació i els percentatges estimatius de les quotes suportades que s’indiquen a continuació, segons el tipus d’activitat econòmica, aplicats sobre la xifra dels ingressos. Dins la xifra d’ingressos no s’inclouen els procedents de les transmissions d’actius fixos afectes a l’activitat desenvolupada.”

Article 7

Es modifica el primer paràgraf de l’article 80 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent:
“Els fedataris públics han de comunicar al ministeri encarregat de les finances l’atorgament de qualsevol acte o contracte que impliqui una transmissió de béns immobles o la constitució o cessió de drets reals en què intervinguin, sempre que el transmitent tingui la consideració d’empresari o professional als efectes d’aquest impost. El transmitent ha de demostrar la seva condició d’empresari o professional als efectes d’aquest impost mitjançant un certificat emès pel ministeri encarregat de les finances o la darrera declaració liquidació de l’impost general indirecte o el que s’estipuli reglamentàriament.”

Article 8

Es modifica el títol de la disposició transitòria de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que passa a ser el següent:
“Disposició transitòria primera”

Article 9

S’addiciona una nova disposició transitòria a la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, amb la redacció següent:
“Disposició transitòria segona
Primer. Els obligats tributaris de l’impost general indirecte poden deduir l’impost de mercaderies indirecte (IMI) i l’impost indirecte sobre les activitats comercials (IAC) suportats sempre que les existències reuneixin els requisits següents:
I. Que s’hagin adquirit o importat amb posterioritat al 31 de desembre del 2009.
II. Que no hagin estat objecte de lliurament amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.
III. Que estiguin en el mateix estat en què s’han importat, sense perjudici de les manipulacions usuals destinades a garantir-ne la conservació, a millorar-ne la presentació o la qualitat mercantil o a preparar-ne la distribució o la revenda.
Segon. Aquesta deducció queda condicionada a la presentació davant del ministeri encarregat de les finances, dins del termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, de la informació següent:
a) Inventari de les existències, que ha d’incloure:
1. La descripció del bé.
2. El seu valor d’adquisició.
3. La data d’adquisició.
4. El proveïdor i el número de factura.
5. Document acreditatiu del Dipòsit de Comptes del Registre de Societats dels estats financers corresponents als exercicis 2010 i 2011.
En el cas d’importadors de béns, a més de la informació anterior:
6. Import de l’IMI o l’IMI i l’IAC satisfets.
7. Data i número del DUA de la importació.
b) Els empresaris, diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada, que tinguin una xifra anual total d’ingressos inferior a 150.000 euros, i que d’acord amb la disposició addicional del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, hagin presentat un document de declaració justificatiu sobre la seva xifra anual total d’ingressos, i per tant hagin quedat exclosos de l’obligació de dipositar els comptes, han d’adjuntar una còpia dels comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011, si han tingut activitat en aquests exercicis, per poder obtenir la deducció prevista en aquest article.
Els empresaris, tant persones jurídiques com persones físiques, que hagin iniciat les seves activitats durant l’exercici 2012, també tenen dret a acollir-se a la deducció prevista en aquest article.
Tercer. En el cas d’importadors de béns i per a les existències importades, els obligats tributaris tenen un crèdit fiscal per un import equivalent a l’impost suportat, fins a un límit màxim del 4,5% sobre la base de tributació.
Quart. En el cas de les existències adquirides en el mercat interior, els obligats tributaris obtenen un crèdit fiscal corresponent a l’import resultant de multiplicar el percentatge de l’impost suportat pel bé importat pel 80% del valor d’adquisició dels béns relacionats, fins a un límit màxim del 4,5%.
Cinquè. El crèdit fiscal provinent de l’aplicació del que disposa aquesta disposició transitòria no és reemborsable però té caràcter de deduïble en la liquidació prevista a l’apartat primer de l’article 78. El crèdit esmentat té un termini de deducció que finalitza el 31 de desembre del 2014.
Sisè. Els inventaris previstos en aquesta disposició tenen la consideració d’autoliquidació, i en conseqüència, hi són aplicables els preceptes del capítol tretzè de la Llei de l’impost.
Setè. Reglamentàriament s’han d’establir els procediments i els models de sol·licitud del crèdit fiscal a què es refereix aquesta disposició transitòria.”

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener del 2013.

Casa de la Vall, 18 d’octubre del 2012

Vicenç Mateu Zamora
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

François Hollande
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra