Recull Legislatiu
serveis - recull legislatiu en PDF

Arrendaments

Llei d'arrendament de Finques Urbanes de 30 de juny de 1.999     Versió en PDF

Llei 11/2006 modificació puntual de la Llei d'arrendament de Finques Urbanes     Versió en PDF

Llei 21/2011 modificació de la Llei d'arrendament de Finques Urbanes de 30 de juny de 1.999     Versió en PDF


Associacions

Llei qualificada d'Associacions de 29 de desembre de 2.000     Versió en PDF

Reglament del registre d'Associacions     Versió en PDF


Fundacions

Llei 11/2008 de 12 de juny de 2.008, de Fundacions     Versió en PDF

Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat     Versió en PDF

Modificació del Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat     Versió en PDF

Reglament regulador del procediment de liquidació de les Fundacions     Versió en PDF


Unions estables de parella

Llei 4/2005, del 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella     Versió en PDF


Incapacitació i tutela

Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d'incapacitació i organismes tutelars     Versió en PDF

Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat     Versió en PDF

Llei 27/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars     Versió en PDF


Professions liberals

Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals     Versió en PDF

Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals     Versió en PDF


Successió per Causa de Mort

Llei 46/2014 del 18 de desembre de 2015     Versió en PDF


Protecció de dades personals

Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals     Versió en PDF

Reglament de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades     Versió en PDF


Immigració i Residència

Llei 9/2012 del 31 de maig, de modificació de la Llei d'Immigració     Versió en PDF

Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball     Versió en PDF


Convenis d'intercanvi fiscal

Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per a l'intercanvi d'informació en matèria fiscal     Versió en PDF


Urbanisme

Text refós de l’articulat i de les disposicions transitòria, derogatòries i finals de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol     Versió en PDF

Modificació del Reglament Urbanístic     Versió en PDF

Reglament de la Modificació del Reglament de Construcció     Versió en PDF