Honoraris Notarials
serveis - honoraris
Versió en PDF  
Data publicació: 17/05/2000
Número publicació: 24
Any publicació: 12
Data document: 10/05/2000
Organisme: 04. Govern
Sumari: Edicte de 10-5-2000 pel qual es procedeix a la publicació dels honoraris notarials.

Edicte

Per acord de Govern de data 3 de maig del 2000 i d'acord amb el que estableix l'article 5.1 de la Llei del notariat, de 28 de novembre de 1996, es procedeix a la publicació dels honoraris notarials.

1. Documents sense quantia

Poders

per plets: 10.000 PTA (60,10 euros).
altres poders (generals i especials): 15.000 PTA (90,15 euros)
si hi hagués més de dos poderdants, es percebran 3.000 PTA (18,03 euros) per cada un d'excés.
si hi hagués més de cinc apoderats, es percebran 500 PTA (3,01 euros) per cada un d'excés.

Revocació de poders

(més nota de revocació i eventual carta de notificació):
10.000 PTA (60,10 euros)

Testaments i codicils:

15.000 PTA (90,15 euros).

Acceptació d'herència

(sense adjudicació de béns): 30.000 PTA (180,30 euros)

Capitulacions matrimonials:

15.000 PTA (90,15 euros) (simple) o 45.000 PTA (270,46 euros) (amb heretament).

Reconeixement de fills:

15.000 PTA (90,15 euros).

Nomenament de tutor, emancipacions:

15.000 PTA (90,15 euros).

Actes notarials:

15.000 PTA (90,15 euros).
1. Actes de presència que impliquin sortida del notari del despatx: 25.000 PTA (150,25 euros) (més el que correspongui per sortida de despatx segons núm. 8)
2. Actes de protocol.lització de documents: 20.000 PTA (120,20 euros), més 100 PTA (0,60 euro) per cada full que excedeixi de 10.
3. Acta de dipòsit de testament o codicil clos o hològraf: 15.000 PTA (90,15 euros).
4. Acta d'obertura de testament o codicil clos: 15.000 PTA (90,15 euros).

2. Documents de quantia

Fins 999.999 PTA 30.000 PTA(180,30 euros)
De 1.000.000 a 1.999.999 PTA 35.000 PTA (210,35 euros) +0,5%
De 2.000.000 a 2.999.999 PTA 40.000 PTA (240,40 euros) +0,4%
De 3.000.000 a 3.999.999 PTA 44.000 PTA (264,45 euros) +0,4%
De 4.000.000 a 4.999.999 PTA 48.000 PTA (288,49 euros) +0,4%
De 5.000.000 a 5.999.999 PTA 52.000 PTA (312,53 euros) +0,4%
De 6.000.000 a 6.999.999 PTA 56.000 PTA (336,57 euros) +0,4%
De 7.000.000 a 7.999.999 PTA 60.000 PTA (360,61 euros) +0,4%
De 8.000.000 a 8.999.999 PTA 64.000 PTA (384,65 euros) +0,4%
De 9.000.000 a 9.999.999 PTA 68.000 PTA (408,69 euros) +0,3%
De 10.000.000 a 10.999.999 PTA 71.000 PTA (426,72 euros) +0,3%
De 11.000.000 a 11.999.999 PTA 74.000 PTA (444,75 euros) +0,3%
De 12.000.000 a 12.999.999 PTA 77.000 PTA (462,78 euros) +0,3%
De 13.000.000 a 13.999.999 PTA 80.000 PTA (480,81 euros) +0,3%
De 14.000.000 a 14.999.999 PTA 83.000 PTA (498,84 euros) +0,3%
De 15.000.000 a 15.999.999 PTA 86.000 PTA (516,87 euros) +0,3%
De 16.000.000 a 16.999.999 PTA 89.000 PTA (534,90 euros) +0,3%
De 17.000.000 a 17.999.999 PTA 92.000 PTA (552,93 euros) +0,3%
De 18.000.000 a 18.999.999 PTA 95.000 PTA (570,96 euros) +0,3%
De 19.000.000 a 19.999.999 PTA 98.000 PTA (588,99 euros) +0,3%
De 20.000.000 a 49.999.999 PTA 101.000 PTA (607,02 euros) +0,2%
De 50.000.000 a 99.999.999 PTA 161.000 PTA (967,63 euros) +0,1%
De més de 100.000.000 PTA 211.000 PTA (1.268,14 euros) +0,1%

a) Préstecs i crèdits personals o amb garantia hipotecària: reducció d'un 25%.
Si l'operació és conseqüència d'una compra-venda immediatament anterior, la reducció serà del 50%. En ambdós casos, amb un mínim de 30.000 PTA (180,30 euros).
b) Si els drets d'escriptura són de càrrec de corporacions públiques o partits polítics: reducció del 50%.
c) Reconeixement de deute: si l'operació és conseqüència d'altra immediatament anterior, reducció del 50%, amb un mínim de 30.000 PTA (180,30 euros).
d) Carta de pagament (ÀPOCA): reducció d'un 75%, amb un mínim de 20.000 PTA (120,20 euros).
e) Operacions amb preu convingut anteriorment: es facturarà segons els honoraris que s'apliquen als documents de quantia, per bé que tenint en compte el valor real dels béns del temps de l'atorgament de l'escriptura.
f) Compra-venda posterior a promesa autoritzada pel mateix notari: reducció del 50% respecte dels honoraris que s'apliquen als documents de quantia, amb un mínim de 30.000 PTA (180,30 euros).
g) Constitució d'usdefruit: reducció del 50% respecte dels honoraris que s'apliquen als documents de quantia, amb un mínim de 30.000 PTA (180,30 euros).
h) Elevació a públic de contractes privats de quantia: s'aplicarà les normes aplicables als documents públics de quantia.
i) Fons d'inversió: fins a 1.000.000.000 PTA, es meritaran honoraris fixes de 200.000 PTA (1.202,02 euros). A partir d'aquell import, s'aplicarà 0,1% sobre l'excés. En la seva cancel·lació, s'aplicarà una reducció d'un 75%, amb un mínim de 50.000 PTA (300,51 euros).
j) Segregació, divisió, agrupació, agregació i reparcel.lació de finques: reducció del 50% respecte dels honoraris que s'apliquen als documents de quantia, amb un mínim de 50.000 PTA (300,51 euros).
k) Resolució de contractes: reducció del 50%, amb un mínim de 30.000 PTA (180,30 euros).
l) Donacions i altres actes en que no hi hagi intervenció de preu: les normes previstes a la present s'aplicaran sobre el valor real declarat pels atorgants, amb un mínim de 30.000 PTA (180,30 euros).

3. Còpies

Suplement per còpia autèntica que excedeixi del nombre d'atorgants: 3.000 PTA (18,03 euros).
Còpies autèntiques: 3.000 PTA (18,03 euros). Si té més de 25 fulls, 5.000 PTA (30,05 euros). Amb plànol (format superior a A-3), es meritaran addicionalment 350 PTA (2,10 euros) per plànol.
Còpies autèntiques d'instruments públics que es trobin a l'arxiu general de protocols o a l'arxiu històric nacional: Les còpies d'instruments que es trobin a l'Arxiu General de Protocols o a l'Arxiu Històric Nacional meritaran 7.500 PTA (45,08 euros). Amb plànol (format superior a A-3), es meritaran addicionalment 500 PTA (3,01 euros) per plànol.
Còpies simples: meritaran 1.000 PTA (6,01 euros).

4. Testimonis i Legalitzacions

Els testimonis d'autenticitat de la fotocòpia d'un document meritaran 2.000 PTA (12,02 euros). Si el document consta d'una pluralitat de fulls, meritaran, endemés, 100 PTA (0,60 euros) per cada full.
La legalització de firma meritarà 2.000 PTA (12,02 euros); per cada firma de més compresa en el mateix document, es meritaran 500 PTA (3,01 euros).

5. Societats

Constitució de societats:
Soc. Responsabilitat Limitada. 75.000 PTA (450,76 euros)
Societats Anònimes: meritarà els mateixos honoraris que s'apliquen als documents de quantia, amb un mínim de. 95.000 PTA (570,96 euros).
Altres 50.000 PTA (300,51 euros)
Modificació d'estatuts: 30.000 PTA (180,30 euros)
Les modificacions consistents en l'augment o reducció del capital social meritaran els mateixos honoraris que s'apliquen als documents de quantia.
Elevació a públic d'acords socials: 30.000 PTA (180,30 euros)
Dissolució de societats: 35.000 PTA (210,35 euros)
Constitució d'associacions: 30.000 PTA (180,30 euros)

6. Diligències d'adhesió, ratificació o altres:

5.000 PTA (30,05 euros)

7. Certificats:

5.000 PTA (30,05 euros)

8. Sortides del despatx:

Per hora o fracció: 7.000 PTA (42,07 euros)
En dies festius o fora de l'horari de treball (per hora o fracció). 10.000 PTA (60,10 euros)

9. Escriptures d'obra nova

Fixe 60.000 PTA (360,61 euros)
Per cada unitat immobiliària (diferent de garatge o traster) 5.000 PTA (30,05 euros)
Per cada garatge 2.500 PTA (15,03 euros)
Per cada traster 1.000 PTA (6,01 euros)
Si els garatges o els trasters no constitueixen unitats independents, meritaran uns honoraris globals de 30.000 PTA (180,30 euros) per planta de garatge. Els honoraris es reduiran d'un 25% quan el nombre d'unitats destinades a vivenda excedeixi de 20. Si excedeix de 40, la reducció serà del 35%. Si excedeix de 60, la reducció serà del 40%.

10. Protestos:

Fins 999.999 PTA 10.000 PTA (60,10 euros)
De 1.000.000 a 1.999.999 PTA 15.000 PTA (90,15 euros)
De 2.000.000 a 2.999.999 PTA 20.000 PTA (120,20 euros)
De 3.000.000 a 3.999.999 PTA 25.000 PTA (150,25 euros)
De 4.000.000 a 4.999.999 PTA 30.000 PTA (180,30 euros)
De més de 5.000.000 35.000 PTA (210,35 euros) + 0,1%

11.

En tots els casos, els honoraris inclouen les comunicacions als Notaris diferents de l'autoritzant de l'acte o contracte, a la Cambra de Notaris i als registres al seu càrrec que siguin preceptives segons la llei.

Cosa que es fa pública per a coneixement general

Andorra la Vella, 10 de maig del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern