El notari és el professional del dret investit de funció pública que de conformitat amb les disposicions legals vigents té l'autoritat per donar fe dels contractes i altres actes extrajudicials, conservar-los en protocols i expedir-ne còpies.

Els notaris gaudeixen de plena autonomia i independència en l'exercici de les seves funcions, sense perjudici de la seva dependència del Ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de justícia.

Com a fedatari públic, en l'esfera dels fets fixa amb exactitud el que com a notari veu, escolta i percep pels seus sentits. En l'esfera del dret fixa l'autenticitat i la força provatòria de les declaracions de voluntat de les parts en l'instrument públic redactat conforme a la llei.


Article 1 de la Llei del Notariat